Huyen Thoai Bach Xa (Retail)

$10.50
Qty:

Huyền Thoại Bạch Xà (Retail)

English Title: Madame White Snake

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Huyền Thoại Bạch Xà , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

StarringLưu Thọ, Phàn Việt Minh, Trần Tử Hàm, Lưu Tiểu Phong, Lưu Hy Viên, Tạ Ninh...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.