Truyen Ky Bach Ngoc Duong

$25.00
Qty:

Truyền Kỳ Bạch Ngọc Đường

English Title:  The Legendary Of White-Rabbit

Item Description: Total 15 DVDs.

Thể Loại: Xử Án, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.