Dan Ba Que Chau (Retail)

$12.50
Qty:

* Đàn Bà Quế Châu* (Retail)

English Title: Ladies of Guizhou

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quí Á Lôi, Như Bình, Cao Phong, Vương Duy Duy, Tào Diễm Diễm, Cao Dung, Mã Tuyết Nguyên...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.