Bien Am Tinh Xanh

$11.00
Qty:

Biển Ấm Tình Xanh

English Title: Let's go to the Beach

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Jeon, Jin * Lee, Wan * Lee, Chang-Ah * Kang, Jung-Hwa

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.