Say Me Trai Phieu Vang

$24.50
Qty:

*Say Mê Trái Phiếu Vàng*

English Title: "Wanton & Luxurious Living"

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 Starring: Trần Hào, Hồ Khã, La Hải Quỳnh, Hà Tái Phi, Trưu Phong, Vu Hòa Vĩ, Vu Binh....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.